Εργαστήριο

Το Care in Adult Cancer Patients Lab ανήκει στο Τμήμα Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Το ερευνητικό εργαστήριο Φροντίδα Ενηλίκων Ασθενών με Καρκίνο ανήκει στο Τμήμα Νοσηλευτικής. Iδρύθηκε με το υπ’ αριθμ. 4229/τ.Β΄/30-9-2020 και ανήκει στο Τμήμα Νοσηλευτικής –Θεσσαλονίκης, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Το εργαστήριο λειτούργησε στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης από το 2016 έως 2019. 

Διευθύντρια του εργαστηρίου είναι η Μαρία Λαβδανίτη-Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης –Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΦΕΚ 479/18-6-2021)

Σκοπός Ίδρυσης του Εργαστηρίου

Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Εργαστηρίου «Φροντίδα Ενηλίκων Ασθενών με Καρκίνο» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι:

  • Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα της Φροντίδας Ενηλίκων ασθενών με καρκίνο, της Ογκολογικής Νοσηλευτικής και της Κλινικής Νοσηλευτικής
  • Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Νοσηλευτικής και διεξαγωγή μελετών σε ασθενείς με καρκίνο.
  • Yποστήριξη της εκπόνησης προπτυχιακών/μεταπτυχιακών/διδακτορικών διατριβών και διευκόλυνση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης µέσω συνεργασίας µε διάφορους φορείς.
  • Παροχή συμβουλευτικών, νοσηλευτικών και άλλων υπηρεσιών φροντίδας υγείας καθώς και κάλυψη των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητηθεί συγκεκριμένη συνδρομή σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο του εργαστηρίου.
  • Εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου
  • Υποστήριξη της ανάληψης νέων αυτοδύναμων ή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων και να συντονίζει τη διεξαγωγή της έρευνας του Τμήματος Νοσηλευτικής
  • Προαγωγή της συνεργασίας µε άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής, που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδιαφέροντα.
  • Προαγωγή της συνεργασίας µε δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις για πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων που παράγουν, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ερευνών και τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.
  • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.
  • Οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων και διαλέξεων που προάγουν και βελτιώνουν την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και έχουν σκοπό την ενημέρωση των νοσηλευτών καθώς και άλλων επαγγελματιών υγείας .